THE GHOST IN THE MACHINE
Organized by ROBERTA PELAN @ Motel, NYC
July 22 - August 20, 2017

Aleksander Hardashnakov
Parker Kay
Brittany Shepherd

Motel Exhibition Page
The Ghost in the Machine on AQNB